Wat is ZKM?

ZKM staat voor Zelf Konfrontatie Methode en is ontwikkeld door prof. dr. H.J.M. Hermans en drs. E. Hermans-Jansen.

De ZKM is een therapie waarin je zelf een grondige en systematische ontdekkingstocht door je leven maakt. Je krijgt daarbij zicht op alle kanten van het leven. De methode veronderstelt dat jij expert bent van je eigen leven. De therapeut interpreteert niet, maar helpt je slechts in de toepassing van de methodiek. Centraal daarin staat de koppeling die je legt tussen jouw levensverhaal zoals je dat op dit moment kunt vertellen en de gevoelens die je daarbij ervaart.

De systematische opzet van de methode levert een rijke bron aan materiaal waarmee je verder kunt werken. Het is mogelijk om bepaalde vragen die je bezighouden in het onderzoek op te nemen en uit te werken. Bovendien wordt in elk zelfonderzoek een rode draad zichtbaar, een levensthema, dat op dit moment een belangrijke functie heeft in de door jou ingebrachte vraagstelling. Essentieel is dat je bereid bent om op een gedetailleerde en open manier naar jezelf en je leven te kijken en op zoek te gaan naar de onderliggende thematiek.

De ZKM wordt op dit moment op allerlei terreinen toegepast en leent zich voor een zeer breed scala aan vragen. Het kan je helpen bij belangrijke beslissingen, bij het ontraadselen van vragen die zich steeds opnieuw aandienen. Het is geschikt bij depressieve klachten, burn-out, zingevingsvragen, school of beroepskeuze. Het wordt gebruikt bij reïntegratie, voor ziekteverzuimpreventie, relatieproblemen en organisatieveranderingen.

Duur van het eerste gesprek is ca. 4 uur, van het totale onderzoek ongeveer 10 uur in een periode van twee weken. Uit het centrale thema worden meestal een aantal actiepunten geformuleerd. Deze kunnen in vervolggesprekken verder uitgewerkt worden.

Uniek aan het zelfonderzoek met de ZKM is dat:


Verloop van het zelfonderzoek


Het zelfonderzoek bestaat uit vier fasen:

1. het eerste gesprek (ca. 4 uur)
Tijdens het eerste gesprek formuleer je aan de hand van open vragen ‘kernzinnen’. Deze worden op kaartjes genoteerd. Zo ontstaat een overzicht van je eigen leven. Van tevoren ligt niet vast hoeveel kernzinnen er gemaakt worden; dit varieert tussen de 25 en 60.

2. het weergeven van de gevoelens (ca. 2 uur, kun je zelf thuis uitvoeren)
Vervolgens wordt bekeken welke betekenis de ‘kernzinnen’ voor je hebben, door deze te scoren aan hand van een reeks gevoelens. Het materiaal wordt vervolgens door de computer geordend en uitgewerkt en de relatie tussen de verschillende gevoelens en ervaringen wordt zichtbaar.

3. het nagesprek (ca. 2 uur)
In dit gesprek wordt de verzamelde informatie samen met jou verder onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar de verbanden tussen de kernzinnen en de bijbehorende patronen. Belangrijke thema’s worden zichtbaar. Doel van dit gesprek is dat je op basis van deze nieuwe inzichten actiepunten opstelt.

4. vervolggesprekken (volgens afspraak)
Probleem is vaak om de gevonden thematiek in de praktijk van het leven te vertalen en in te grijpen in verstarde patronen. Door een periode van waarneming van jouw thema’s in je dagelijkse leven, kunnen kleine stapjes van verandering opgestart worden. Daardoor wordt de kans op een werkelijke verandering vergroot. Het is mogelijk na een periode van gesprekken opnieuw een zelfonderzoek te doen en te kijken wat er veranderd is.

De ZKM is een therapievorm, maar laat je als cliënt de vrijheid om zelf datgene in te brengen wat je belangrijk vindt. De gesprekken zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk en vallen onder de NIP code, die geldt voor psychotherapeutische consulten. De methode is geregistreerd en wordt ondersteund door de Stichting Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode, het Nederlands Centrum voor ZKM (NCZ, Nijmegen) en de Nederlandse Vereniging van ZKM Beoefenaars NVZB.

Zie voor meer info: www.vvzb.nl